بعد از مرگ -وقتی بمیرم چه اتفاقی می افتد؟

اکنون شما زنده ایدو ، نفس می کشید، حرکت می کنید یا کار می کنید. در راحتی یا در بدبختی زندگی می کنید. خورشید طلوعو ، غروب می کندو ، بچه هایی بدنیا می آیند اما همچنین بعضی ها نیز در حال مردن هستند.

تمام زندگی فقط

یک ترکیب موقتی است

اما،

بعد از مرگ به کجا می روید؟

چه آدم مذهبی باشید،

 یا خیلی ساده به چیزی اعتقاد نداشته باشید،

 شما هنوز نیز نیاز دارید تا این سوال مهم را جواب دهید،

 زیرا بعد از زندگی کوتاه زمینی،

 انسان به سمت مقصد ابدی اش می رود (جامعه۱۲: ۵).

اما به کجا؟

قبرستانی که در آن خاک خواهید شد نمی تواند روحتان را دفن کند. باوجود اینکه بدن شما در هیزم سوزانده می شود نمی تواند روحتان را بسوزاند. اگر در دریا غرق شوید روح شما غرق نخواهد شد.

روح شما هرگز نخواهد مرد!

خدای آسمانو ، زمین گفته است:

"تمام روح ها مال من هستند"

روح شما در بعضی از جاها، "خود واقعیتان"را درحالی که هنوز زنده اید (در زندگیتان)می بیند—چه خوب یا چه بد. اشاره به عبرانیان۹: ۲۷.

 ممکن است شما خالصانه پرستش کنید.

 ممکن است برای کارهای بدتان احساس تأسف کنید.

 ممکن است چیزی که دزدیده اید را برگردانید.

 قطعاً اینها مهم هستند—

 اما—

 نمی توانید برای گناهانتان جلب رضایت کنید.

خدای بهشت، قاضی درست کار در تمام زمین از گناهانو ، زندگی شما مطلع است. هیچ چیزی از او مخفی نیست. شما با گناهانتان هرگز نمی توانید به بخششو ، افتخار جهان آینده دست یابید. اما این خدای آسمانی، خدای عشق نیز هست. او راهی برای رهایی روحو ، جسم شما طراحی کرده است. لازم نیست که تا ابد در شومیو ، آتش جهنم گرفتار شوید. خدا، عیسی را به این جهان آورد تا روح شما را نجات دهد. عیسی گناهان شما را وقتی که زجر کشیدو ، روی صلیب مرد، از بین برد. خدا بهترین بهشت را به عنوان قربانی برای گناهان شما داد. "برای گناهان ما بود که او مجروح شدو ، برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما آرامش داشته باشیم. از زخم های او ما شفا یافتیم" (اشعیا ۵۳: ۵)این حرف هاو ، سخن ها خیلی سال ها قبل تر از آمدن عیسی به زمین، پیش بینی شده بودند.

آیا باور دارید که عیسی شما را دوست دارد؟ آیا او را دعا می کنیدو ، گناهانتان را به او اعتراف میکنید؟ آیا توبه می کنیدو ، به عیسی پسر خدای زنده ایمان می آورید؟ با تعهد کامل به او، او برای روح شما آرامش می آوردو ، به شما زندگی پر افتخار بعد از مرگ می دهد. فقط از این طریق شما می توانید مطمئن باشید که زندگی ابدی همراه با شادیو ، راحتی برای روحتان مهیا خواهد شد. اما!چاله شومو ، آتش تمام نشدنی منتظر کسانی است که در دوره زندگیشان، عشق رهایی بخش عیسی را رد کردند. بعد از مرگ، هیچ راه بازگشت یا نجاتی نیست. "سپس او به آنان که در سمت چپ خود ایستاده اند خواهد گفت: از من دور شوید، شما محکوم به آتش ابدی هستید که برای شیطانو ، فرشتگانش آماده شده است" (متی ۲۵: ۴۱). "این غلام بی فایده را به تاریکی بیندازید تا در آنجا از شدت گریه، دندانهایش را برهم بفشارد" (متی۲۵: ۳۰)

خدا در کتاب مقدس درباره قریب الوقوع بودن قضاوت نهایی بر روی زمین هشدار می دهد. در این متون مقدس پیشگویی شده است که قبل از آن روز برجسته قضاوت، آوازی واضحو ، مشخص وجود خواهد داشت.

قبل از آمدن او، جنگ ها یا شایعه هایی از جنگ خواهد بود که موجب پریشانیو ، حیرت ملت ها خواهد شد. ملت ها با هم جنگ خواهند کردو ، اینطور به نظر می رسد که نمی توانند اختلافات رفتاریو ، عقیده ای خود را کنار بگذارند.

زمین لرزه هاو ، بیماری طاعون قسمت های به خصوصی از زمین را فرا خواهند گرفت. کتاب مقدس به ما می گوید که انسان های شیطان صفت، بدترو ، بدتر خواهند شد. در آن زمان مردم به این اخطار توجه نخواهند کردو ، بنده لذت ها می شوند به جای اینکه بنده عشق خدا شوند. آیا شاهد تحقق این پیشگویی در این روزگار نیستیم؟ برگرفته از متی ۲۴: ۶-۷، ۱۲و ۹همچنین دوم تیموتیوس ۳: ۴

این را به خاطر داشته باشیم که تنها قاضی بزرگ ما، تحت تآثیر، ثروت یا فقر، شهرت یا خفت، رنگ یا نژادو ، قبیله یا عقیده قرار نمی گیرد. روزی ما در مقابل خالق بزرگو ، خداوندمان خواهیم ایستادو ، بر اساس کارهایمان قضاوت خواهیم شد.  متی ۲۵: ۳۲-۳۳را بخوانید

 در ابدیت بی پایانی که در پیش داریم، زمان، تقویم سالیانهو ، قرن مفهومی نخواهد داشت. دود غذاب گناه کارانو ، بی خدایان برای همیشهو ، همیشه بلند خواهد شد، در حالی که همزمان در بهشت بی پایان، شادی، موسیقی، برکتو ، راحتی برای رستگاران وجود دارد. تصمیمتان را همین حالا بگیرید. هرچه زودتر بهتر چون ممکن است دیر شود. "مطلع باشید، اکنون روز رستگاری است" (دوم قرنتیان۶: ۲ ، متی ۱۱: ۲۸-۳۰)

نبرد روح شما

A shield and sword

در شهر بزرگ پاریس در فرانسه، بنای یادبودی برای گرامی داشت ژنرال ناپلئون نصب شده است. در اواخر قرن۱۸و ۹اوایل قرن۱۹ او تبدیل به مرد ترسناکی در اروپا شد. با پیروزی های معروف او در جنگو ۹فتح های تأثیرگذار او تقریباً کل اروپا به غیر از انگلستان تحت کنترل او بود. جنرال جاه طلب به فکر کنترل بر کل جهان بود. در پاریس بر روی بنای طاق پیروزی می توانید لیست جنگ هاو ۹پیروزی های ناپلئون را ببینید. با این وجود یک جنگ بسیار مهم از قلم افتاده است!جنگ تاریخی واترلو که با شکست مواجه شد. جریان برعکس شد. جاه طلبی او با باختن در این جنگ مهم شکسته شد. بخاطر این موضوع او تبعید شدو ، بعنوان یک آدم منفور مرد. ناپلئون با گرفتن کل جهانو ، از دست دادن آن در جنگ واترلو چه چیزی را بدست آورد؟ شکوه، شهرتو ، ثروت به سرعت از بین رفت. تمام پیروزی های گذشته در آن زمان هیچ سودی برای او نداشتند. با باختن در این جنگ او همه چیزش را از دست داد. هر روح مسئولی با نبردهای روحی زیادی در زندگی روبرو می شود. عواقب اینچنین نبردهایی مهمو ، ترسناک هستند. شکست در جنگ واترلو باعث بی آبروییو ، رسوایی ناپلئون شد. شکست در نبرد روحی باعث غمو ، اندوه ابدی می شود. آیا تا کنون به عواقب اجتناب ناپذیر زندگی خودگراییو ، بدون مسیح فکر کرده اید؟ آیا قصد باختن در نبرد زندگی را دارید؟ نبرد میان مرگو ، زندگی ؟ نبرد میان بهشتو ، جهنم؟ نبرد میان انکار خودو ، عشق به خود، روح خودو ، شیطان؟ عیسی می گوید: "چه فایده ای دارد اگر کسی کل جهان را بدست آورد اما روحش را از دست بدهد؟ " (مرقس۸: ۳۶).

باوجود اینکه ما کم یا زیاد از این جهان طبیعی را در اختیار داریم، اگر روحمان را از دست دهیم چه فاجعه ی بزرگی می شود. مقصد نهایی ابدی ما مهرو ، موم خواهد شد. بسیاری از مردم متوجه نمی شوند که نبرد روحی بزرگی برای مبارزه وجود دارد. فهم آنها توسط شیطانو ، جهان کور شدهو ، آنها در مواجه با واقعیات جنگ علیه گناه در خواب به سر می برند. انجیل می گوید: "ای تو که خوابیده ای، بیدار شوو ، از میان مردگان برخیزو ، نور مسیح در تو خواهد درخشید" (افسسیان۵: ۱۴). زنجیرهای گناهو ، شیطان را به لرزه در آوریدو ، این نبرد را به سرانجام برسانید!شما نمی توانید از مرگ طبیعی فرار کنید اما می توانید از مرگ ابدی فرار کنید. "مرگو ، جهنم به دریاچه ی آتش افکنده شد" (مکاشفه۲۰: ۱۴). "جایی که کرم ها نمی میرندو ، آتش خاموش نمی شود" (مرقس۹: ۴۴). اگر شما جنگ نجات روح خود را از دست دهید، برای شما نفرین ابدیو ، شکنجه باقی خواهد ماند. آیا تاکنون فکر کرده اید که تنها یک قدم میان شماو ، مرگ وجود دارد؟ آیا آماده اید که از چارچوب زمان بگذریدو ، وارد ابدیت شوید؟ اگر می خواهید پیروزی بدست آورید که شما را به خانه بهشتیتان راهنمایی کند، باید به سوی عیسی بیایید که "به این دنیا آمد تا گناه کاران را نجات دهد" (اول تیموتائوس۱: ۱۵). "اکون خدا تمام انسان ها در هرجایی را فرمانده ای می کند تا توبه کنند" (اعمال رسولان۱۷: ۳۰). الان! نه فرداو ، نه موقعی دیگر. "الان زمان مناسب است، آماده باشید، الان روز نجات است" (دوم قرنتیان۶: ۲). اگر هنوز مسیح در قلب شما وجود ندارد، اگر به گذشته محکوم هستیدو ، اگر هنوز حیات مجدد را تجربه نکرده اید (یوحنا۳: ۳)تردید نکنید. توبه کنید!به سوی عیسی بیایید در حالی که او در قلب شما را می زند. او گفت: "اگر هرکسی صدای مرا بشنودو ، در را به روی من باز کند، من به سوی او میایمو ، با او دوستی برقرار می کنمو ، او با من خواهد بود" (مکاشفه۳: ۲۰). ممکن است از خود بپرسید، "آیا گناهکار ممکن است واقعاً نجات یابد؟ "بله!با ایمان کاملو ، با تمام قلبتان به سوی مسیح بیاییدو ، او را بعنوان ناجی خود بپذیرید، از گناهانتان توبه کنیدو ، از ندای روح القدس تبعیت کنید. سپس شما در نبرد روحتان پیروز خواهید شد. شما فقط از آرامشو ، شادی زندگی لذت نمی برید، بلکه با نجات دهنده خود تا ابد، شکوهو ، برکت خواهید یافت. هزاران سال پیش حزقیال یکی از پیامبران یهود گفت: اگر گناهکاری از تمام گناهانی که مرتکب شده بازگرددو ، آنچه که قانونیو ، درست است را انجام دهد به راستی زنده خواهند ماند (حزقیال۱۸: ۲۱).

اگر قصد دارید که از لذت های دنیای گناهکارانه لذت ببرید، مانند ناپلئون خود را شکست خورده در جنگ واترلو خواهید یافت. شما مانند انسان غرق شده ای خواهید بود که نجات دهنده ای نداردو ، هلاک خواهید شد. چه سرنوشت شوم ابدی در جهنم!به عیسی مسیح، محافظو ، نگهدارنده زندگی، بدون وقفه چنگ بزنید. او بطور کامل نجات می دهد (عبرانیان۷: ۲۵). جاودانگی در بهشت!سپس در خصوص آخرین نبرد، شما با پلوس رسول خواهید گفت: "سپاس برای خدا که به ما پیروزی را بواسطه ی خداوند ما عیسی مسیح داد" (اول قرنتیان۱۵: ۵۷).

روح عزیز، انتخاب پیروزی یا شکست، بهشت یا جهنم، زندگی با خدا یا شیطان، جاودانگی با شکوهو ، شادی یا پایان با رنجو ، غم با توست. "زندگیو ، مرگ، برکتو ، لعنت را دربرابر شما قرار داده ام، بنابراین زندگی را انتخاب کنید" (تثنیه۳۰: ۱۹). امروز عیسی را انتخاب کنید!

هدیه خدا: داستان کریسمس

Jesus in a manger

قبل از اینکه زمان، شروع به حرکت کند، خدا  وجود داشتند. خدا جهان وتمام چیز های آن را خلق کردند.

خدا با عشقش وبا تصویر ذهنی خودش انسان را خلق کرد واو را در یک باغ زیبا قرار داد. انسان از دستور خدا سرپیچی کرد. این سرپیچی گناه بود وانسان را از خدا جدا کرد. او به آن ها گفت که باید جوان ترین وبهترین حیوانات را برای گناهانشان قربانی کنند. این قربانی کردن ها بهای گناهان آن ها را نمی توانست بپردازد بلکه اشاره ای به قربانی نهایی خداوند بود که خداوند روزی فرزندش عیسی را به زمین می فرستد تا او برای گناهان تمام مردم جهان قربانی شود.

مریم وفرشته

The angel speaks to Mary

چهارهزار سال بعد در شهر ناصره زن جوانی به نام مریم زندگی می کرد. او نامزد یوسف بود وقرار بود با او ازدواج کند. روزی فرشته ای بر مریم ظاهر شد وبه او گفت که بچه ی منحصربه فردی را به دنیا خواهد آورد . او باید نام او را عیسی می گذاشت. آن بچه پدر زمینی نخواهد داشت. او فرزند خدا خواهد بود.

تولد عیسی

The star shining over Bethlehem

بعد از ملاقات با فرشته، یوسف ومریم سفر طولانی را به بیت لحم برای پرداخت مالیات خود شروع کردند. وقتی به بیت لحم رسیدند، شهر بسیار شلوغ بود. آن ها شب را در اصطبل گذراندند برای اینکه اتاق در آن شهر پیدا نکردند. آنجا عیسی به دنیا آمد. مریم عیسی را در میان لباس ها پیچید واو را در آخور گذاشت.

چوپانان

Angels bring glad tidings to the shepherds

در همان شب، روی تپه ای در خارج از شهر، چوپانان مراقب بره های خود بودند. فرشته ای ظاهر شد وشکوه خداوند در اطراف چوپانان تجلی گشت. فرشته گفت:نترسید، من خبر خوبی دارم که لذت بزرگی را برای تمام مردم جهان به ارمغان می آورد. امشب نجات دهنده ای به دنیا آمده است. او عیسی مسیح همان خداوند ماست. شما آن را پیچیده شده در لباس در یک آخور پیدا خواهید کرد"سپس تعداد زیادی فرشته با شکوه فراوان ودر حال ستایش خدا ظاهر شدند وگفتند:افتخار برای خداست در آسمان وزمین". وقتی که فرشته ها رفتند، چوپان ها بره های خود را رها کردند وبه سرعت به سمت بیت لحم رفتند وبچه را همان گونه که فرشته گفته بود یافتند.

مرد دانا

The wise men bring their gifts

بعد از اینکه عیسی متولد شد مرد دانایی از کشور دیگری به اورشلیم آمد. آن ها پرسیدند"آن بچه ای که قرار است پادشاه یهود شود کجاست؟ما ستاره ی او را در شرق دیدیم ومی خواهیم او را بپرستیم". وقتی که پادشاه هیرودیس این خبر را شنید، خوشحال نشد. او کاهنان ومعلمان را فرا خواند. آن ها به او گفتند پیامبر گفته است که پادشاهی در بیت لحم به دنیا خواهد آمد. هیرودیس آن مرد دانا را به بیت لحم فرستاد تا آن پادشاه را پیدا کند. وقتی که مرد دانا اورشلیم را ترک کرد، ستاره ای او را به سوی خانه ای که عیسی در آن بود راهنمایی کرد آنها به پایش افتادند واو را ستایش کردند وهدایایی از طلا، کندر وصمغ دادند. خدا در خواب به آن مرد دانا هشدار داد که نباید به سمت هیرودیس بدجنس برگردد. بنابراین آن ها از سمت دیگری به خانه خود برگشتند.

دلیل هدیه خداوند

عیسی پسر خداست. او بدون گناه وبدون عیب در تمام طول عمرش زندگی کرد. در سن ۳۰ سالگی شروع به آموزش مردم درباره پدر خود، خدا کرد. او معجزه های فراوانی داشت نظیر:دادن بینایی به نابینا، درمان کردن انسان های بیمار وحتی زنده کردن مرده وبالاتر از همه او راهی را برای داشتن زندگی ابدی در بهشت آموزش داد. سپس او خودش را برای آمرزش گناهان همه مردم دنیا قربانی کرد.

در انجیل یوحنا۳: ۱۶ آمده است:"خدا آنقدر جهانیان را دوست می داشت که یگانه فرزند خود را به زمین آورد که هرکه به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانه یابد".

عیسی به این دنیا آمد تا بر روی صلیب به عنوان بزرگ ترین قربانی خدا بمیرد. با مرگ او تقاص همه گناهان داده شد ودیگر نیازی به قربانی برای گناهان نیست. بدین ترتیب قول خدا برای فرستادن نجات دهنده به حقیقت پیوست.

Jesus on the cross

اگر چه مسیح توسط یک مرد بدجنس کشته شد اما مرگ هیچ تأثیری بر روی او نداشت. بعد از سه روز از عالم مردگان با پیروزی برخاست. در طول روز های پس از قیام، عیسی توسط خیلی از مردم دیده شد. سپس یک روز بعد از برکت دادن به یارانش به بهشت صعود کرد.

وقتی که ما انتخاب می کنیم که به عیسی ایمان بیاوریم وخودمان را به او تسلیم کنیم، خون او ما را از تمام گناهانمان پاک می کند. وقتی که ما این هدیه ی رستگاری را قبول می کنیم، دوباره به خدا می پیوندیم. عیسی نجات دهنده ما می شود وما می توانیم از برکت بودن فرزند او لذت ببریم. روزی عیسی بر خواهد گشت. او تمام ایمان داران واقعی را به بهشت می برد. در آنجا آن ها برای همیشه با خدا خواهند بود.