مسیحیت- چیست؟

Cross of Christ

مسیحیت براساس خدا، فرزندش عیسی مسیحو ، کتاب مقدس که کلام خداست بنا شده است. یک مسیحی کسی است که کتاب مقدس را قبول داردو ، با آموزه های عیسی مسیح زندگی می کند. این راه زندگی با خود برای ما آرامشو ، رضایت در این دنیا به ارمغان می آوردو ، ما را برای زندگی در بهشت آماده می کند.

خدای پدر

کتاب مقدس به ما آموزش می دهد که فقط یک خدا وجود دارد که همیشه بودهو ، خواهد بود. خدا همه چیز را می داندو ، دانشو ، آگاهیش نامحدود است. کتاب مقدس در امثال۱۵: ۳ می گوید"خدا همه چیز را زیر نظر داردو ، ناظر اعمال نیکانو ، بدان است"او در همه جا حضور داردو ، می تواند به همه ی انسان ها در هر جای این جهانو ، در یک لحظه توجه کامل کند. ما می توانیم خدا را هر جاو ، هروقت عبادت کنیم. او دعای ما را می شنودو ، جواب ما را آنگونه که او می داند خوب است، می دهد. فقط یک خدا وجود داردو ، دارای سه شخصیت است: خدای پدر، خدای پسرو ، روح القدس. تمام این سه مجزا هستندو ، هم اکنون با هم با هماهنگی کامل کار می کنند بخاطر اینکه آنها یکی هستند.

خلقتو ، سقوط انسان

سپس انسان را بوسیله ی تصویر ذهنی اش خلق کرد. انسان تاج مخلوقاتو ، جلوه ی عشق خداست. خدا، آدم، اولین انسان را خالصو ، بدون گناه خلق کرد. خدا از انسان خواست تا او را با انتخاب شخصی خود خدمت کند. او به آدمو ، همسرش حوا یک دستور ساده داد، اما آنها نافرمانی را انتخاب کردند. بخاطر گناهانشان، آنها از خدا، جدا شدند. نافرمانی آنها باعث شد تا همه ی انسان ها تحت نفرین گناهو ، مرگ قرار بگیرند. خدا تنها کسی بود که می توانست به بشریت رهایی بخشد. بخاطر عشق او"او تنها پسرش را فرستاد تا هرکه به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانه یابد" (یوحنا۳: ۱۶)

خدای پسر

متن را کامل بخوانید: مسیحیت- چیست؟

عیسی مسیح پسر خداست. او به شکل یک نوزاد به این دنیا آمدو ، از یک باکره بوسیله ی قدرت روح القدس متولد شد. عیسی مانند یک انسان عادی زندگی کرد. او نیزمثل ما از راه های مختلف توسط شیطان وسوسه شد ولی گناهی نکرد. عیسی کارهای خوبی می کرد، خیلی از مردم را از بیماریشان نجات می داد. او درباره ی رستگاریو ، عشق پدرش به آنها آموزش می داد. هدف او از آمدن به این دنیا، این بود که خودش را برای گناهان مردم تمام جهان قربانی کند. چون عیسی علیه گناهو ، خوخواهی موعظه می کرد، رهبران مذهبی از او عصبانی می شدند. آنها او را به مسئولین حکومتی تحویل دادند تا او را به صلیب بکشند. بعد از مرگ او بر روی صلیب، یارانش او را در قبر گذاشتند. در روز سوم، بوسیله ی قدرت خدا، عیسی از مردگان برخاست. قبل از بازگشتش به بهشت، او به یاران خود آموخت که چگونه پادشاهی خدا را بنا کنند.

خدای روح القدس

روح القدس ، شخص سوم خداست. او خواست خدا برای انسان را آشکار می کند. او مردم را برای بت پرستیو ، اعمال گناهکارشان سرزنش می کند. او انسان را به پذیرفتن از خود گذشتگی عیسی مسیح برای کفاره ی گناهانشان دعوت می کند. برای آنان که به خداوند عیسی مسیح باور دارند، او هدیه ی روح القدس را به آنها می دهد. او مشاور در همه ی مشکلات زندگی استو ، راحت کننده ای برای همه ی سختی هاست. او انسان های گناه کار را سرزنش می کندو ، بسوی راستی هدایت می کند.

کتاب مقدس

کتاب مقدس کلام خداو ، پیام او به انسان است. این کتاب توسط انسان ساخته نشده اما توسط مردان مقدسی که از روح القدس الهام می گرفتند، نوشته شده است. در کتاب مقدس خلقت جهانو ، انسان ثبت شده است. این کتاب به ما می گوید که همه گناه کرده اندو ، این گناه انسان را از خدا جدا ساخته است. این کتاب راه رستگاری را توضیح می دهد که قادر است هرکسی را از بند گناه رها سازد. کتاب مقدس به ما آموزش می دهد که چطور برای خدا زندگی کنیمو ، چگونه برای ابدیت، آماده شویم.

زندگی کردن بعنوان یک مسیحی

برای مسیحی شدن، ما باید شرایط گناه کاریمان را درک کنیم. ما باید به گناهان خود اعتراف کنیمو ، خداوندمان عیسی مسیح را بعنوان نجات دهنده ی خود بپذیریم. وقتی ما زندگی خود را به خدا تسلیم کنیم او ما را با روح القدس پر می کند. قدرتی که درون روح قرار دارد ما را قادر می سازد تا دیگران را دوست بداریمو ، ببخشیم. یک مسیحی برای برقراری پاکی در قلبش ، صادق بودنو ، راستگو بودن کوشش می کند. وقتی که ما ناموفق می شویم، کتاب مقدس به ما قول می دهد"اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او[خدا]وفادار استو ، گناهان ما را می بخشدو ، ما را از هرگونه نادرستی پاک می کند" (اول یوحنا۱: ۹).

بعد از زندگی

کتاب مقدس به ما درباره ی دو مقصد ابدی آموزش می دهد، بهشت یا جهنم. وقتی ما می میریم، روح، بدن را ترک می کند تا منتظر قضاوت نهایی خدا باشد. در موقع قضاوت، آنهایی که قبول شدند به بهشت دعوت می شوندو ، تمام کسانی که مردود می شوند، خدا آنها را به جهنم می فرستد. جهنم مکان وحشتناکی است. حفره ای بی انتها از آتش سوزان است که برای شیطانو ، فرشته هایش آماده شده است. تمام کسانی که از ندای عیسی اطاعت نکردندو ، با خواست خود در گناه زندگی کردند، بدون امید برای همیشه سوزانده می شوند. بهشت محل سکونت خداست. زیبا ترین مکان با آرامشی فوق العادهو ، راحت که توسط خدا ساخته شده است. در بهشت دیگر غمو ، دردو ، گرسنگیو ، مریضی وجود نخواهد داشتو ، خانه ای برای کسانی است که گناه را ترک کردندو ، عیسی را بعنوان نجات دهنده خود پذیرفته اند. نجات یافتگان در آنجا آواز می خوانندو ، خدا را برای همیشه عبادت می کنند.

ارتباط با ما

درخواست بروشورها

دوستی برای شما

عیسی دوست شما

Jesus is your friend

من دوستی دارم. او بهترین دوستی است که تا کنون داشته ام. او چنان حقیقی ومهربان است که دوست دارم تو هم او را بشناسی. اسم او عیسی است. چیز فوق العاده این است که او نیز میخواهد دوست تو باشد.

بگذار در موردش با تو صحبت کنم. ما این داستان را در کتاب مقدس می خوانیم. کتاب مقدس حقیقی وواقعیست. کتاب مقدس کلام خداست. خدا کسی است که این جهان وتمام چیزهایی که درونش قرار دارد را به وجود آورده است. او خداوند بهشت وزمین است. او به همه چیز زندگی وحیات داده است.

God's creation

متن را کامل بخوانید: دوستی برای شما

عیسی پسر خداست. خدا او را از بهشت به زمین فرستاد تا نجات دهنده ما باشد. خدا جهان را بسیار دوست دارد (یعنی او، تو ومن را بسیار دوست دارد) که یگانه فرزند خود را فرستاد (که برای گناهان ما بمیرد) تا هرکه به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. (يوحنا ۳: ۱۶)

عیسی در قالب یک نوزاد به زمین آمد. پدر ومادر زمینی او یوسف ومریم بودند. او در یک اسطبل به دنیا آمد ودر آخور گذاشته شد.

Jesus' birth

عیسی توسط یوسف ومریم بزرگ شد واز آن ها اطاعت میکرد. او برادر وخواهرهایی برای بازی کردن داشت. او به یوسف در کار نجاری کمک می کرد.

Jesus and the lad with food

وقتی عیسی بزرگ شد، آموزه هایی در مورد پدر آسمانیش به مردم می داد. او به مردم نشان داد که خدا آن ها را دوست دارد. او بیماران را شفا می داد ومشکلات مردم را برطرف میکرد. او دوست کودکان بود. او میخواست که کودکان به او نزدیک باشند. او برای آن ها وقت می گذاشت. کودکان عیسی را دوست داشتند واز بودن با او لذت می بردند.

بعضی از مردم عیسی را دوشت نداشتند. آن ها به او حسادت می کردند. آن ها به قدری از او متنفر بودند که می خواستند او را بکشند. سرانجام در یک روز وحشتناک عیسی را با میخ به صلیب کشیدند. عیسی کار اشتباهی نکرده بود. او باید به جای من وتو میمیرد چون ما کار اشتباه کرده ایم.

Jesus on the cross

داستان عیسی با مرگش پایان نیافت. خدا او را از عالم مردگان بلند کرد. یارانش او را دیدند وسرانجام در روزی به بهشت بازگشت. امروزه او قادر است ما را ببیند وصدایمان را بشنود. او همه چیز را در مورد تو میداند وبه تو اهمیت می دهد. فقط در هنگام دعا کردن به سویش برو. درباره مشکلاتت بهش بگو. او آماده ی کمک کردن به تو است. تو می توانی سر خود را خم کنی وبا او در هر کجا ودر هر زمان صحبت کنی. روزی او دوباره خواهد آمد وهمه کسانی که به او ایمان دارند را با خود به خانه اش در بهشت می برد.

Jesus listening to a woman pray

ارتباط با ما

درخواست بروشورها

چالشی برای پیدا کردن شهامت واقعی- تا همچون دانیال باشیم

در طول زندگی انسان به دفعات به مرحله ای می رسد که مجبور به تصمیم گیری های زیادی می شود. در حقیقت، انتخاب ها هر روز ساخته می شوند. بعضی از انتخاب ها با فکر های کوچک ساخته می شوند ودر بعضی از مواقع، انتخاب ها نیازمند توجه وفکر بیشتر هستند. تصمیم های مهم، با مراقبت بیشتری گرفته می شوند. سوال این است که شما چه چیز را مهم می دانید؟

وقتی که خدا انسان را خلق کرد، به او قدرت تصمیم گیری عطا کرد. ما نمی توانیم این مسئولیت وانتخاب هایمان را کنار بگذاریم، زیرا برای خیلی از آنها پیامد های ابدی وجود دارد. بگذارید نگاهی به انتخاب های بعضی از شخصیت های موجود در کتاب مقدس بیندازیم. بعضی از آنها خوب بودند وبعضی از آنها خیلی خوب نبودند. موسی مرد خدا، انتخاب کرد"او ترجیح میداد همراه با خلق رنج دیده ی خدا متحمل مشقات شود، تا اینکه در کاخ سلطنتی چند روزی از گناه لذت ببرد. " (عبرانیان۱۱: ۲۵)

او بدنبال پاداشی بود که بعد از زندگی نصیبش می شود. براستی بودن با پیروان مسیح، انتخابی عاقلانه است.

قبل از طوفان نوح، "پسران خدا مجذوب دختران زیباروی انسان ها شدند وهرکدام را که پسندیدند برای خود به زنی گرفتند". (پیدایش۶: ۲)

متن را کامل بخوانید: چالشی برای پیدا کردن شهامت واقعی- تا همچون دانیال باشیم

انتخاب آنها شهوانی بود که سرانجام باعث نابودی آنها شد. "لوط تمام دره اردن را برگزید وبه سمت شهر سدوم رفت". (پیدایش۱۳: ۱۱-۱۲)

مزرعه های آنجا حاصلخیز بود واو کاملاً خوشحال بود. او آنجا را وقتی که سدوم نابود شد از دست داد.

یوسف، بعنوان یک مرد جوان انتخاب کرد که از لحاظ اخلاقی، صاف وصادق باشد وبزرگترین افتخارات در امپراطوری مصر به او تعلق یافت. (پیدایش۴۱: ۴۱)

یوشع خادم خدا، کودک اسرائیلی را به چالش کشید "امروز انتخاب کنید که به چه کسی می خواهید خدمت کنید" (یوشع۲۴: ۱۵)

او گفت: "من وخانواده ام خداوند را عبادت می کنیم. " مردم پاسخ دادند و" ما خداوند را عبادت خواهیم کرد". تا زمانی که آنها از خداوند بترسند واو را وفادارانه خدمت کنند، آنها خوشبخت خواهند بود.

در مدت زمان پیامبری الیاس، مردم کار بزرگی که خداوند برای آنها انجام داده بود را فراموش کرده بودند وخیلی از آنها به پرستیدن بت برگشته بودند، که خداوند را ناخوشنود کرده بود. او در آن شرایط بحرانی از الیاس استفاده کرد تا با یک راه منحصر به فرد، قدرت بی انتهای خود را به آنها نشان دهد.

در کوه کارمل، الیاس آتشی را از بهشت صدا زد تا قربانی که آماده کرده بود را از بین ببرد.

آن دلیلی بود که نشان دهد خدا، خدای واقعی است. او از مردم پرسید: چقدر دیگر می خواهید بین این دو انتخاب مردد باشید؟ اگر خداوند، خداست او را پیروی کنید، اما اگر بت خداست پس آن را پیروی کنید. بعد از آنکه آن آتش را که به پایین آمد دیدند، " روی خاک افتادند وگفتند: خداوند، او خداست. خداوند، او خداست" (اول پادشاهان۱۸).

دانیال اسیر جوانی در شهر بابل قدیم بود، که در قلبش تصمیم گرفت خود را با غذا وشرابی که پادشاه به او داد آلوده نکند (دانیال۱: ۸). او وهمراهانش که چنین تصمیم نجیبانه ای گرفته بودند مورد علاقه خدا وپادشاه واقع شدند. اگر آنها چنین تصمیمی نمی گرفتند: مثال هایی از دانیال در لانه شیر وآن سه مرد در کوه آتشین در کتاب مقدس ثبت نمی شد.

عیسی مسیح مثلی از آن پدری که دو فرزند داشت را به ما گفت، یکی از آنها تصمیم گرفت که میراثش را بگیرد وبه شهر دوری برود (وارد گناه شود). این یک انتخاب خوب نبود. بعد از آنکه همه داراییش را خرج کرد، متوجه شد که چه اشتباه بزرگی را انجام داده است. او تصمیم گرفت که شرم زده به خانه ی پدرش بازگردد. چه دیدار مجدد خجسته ومبارکی باید بوده باشد. (لوقا۱۵: ۱۱-۳۲)!

عیسی خداوند ما بازداشت شد واو را پیش پیلاطس بردند. یهودیان با گریه گفتند": اگر بگذاری که این مرد برود، پس تو دوست قیصر نیستی. پیلاطس از قبل درباره ی این موضوع فکر کرده بود. او قیصر راخداوند با شکوه جهان می دانست که در مقابلش ایستاده بود. او تصمیمش را گرفت وعیسی را تحویل داد تا او را به صلیب بکشند. (یوحنا۱۹)

انتخاب این جهان با لذت هایش، با نابودی پایان می پذیرد (دوم پطرس۳: ۱۰-۱۱).

تصمیم گرفتن برای بازی کردن در نقش فرزندان خدا به جای رفتن در مسیر این جهان یک انتخاب خوب وعادلانه است. داشتن مسیح بعنوان همدم ما وحضورش بعنوان یک مشاور دانا ، ما را در تمام تصمیمات زندگی راهنمایی می کند.

ای دوستی که این مطلب را می خوانی، آیا تصمیت برای پیروی کردن از عیسی را گرفته ای؟ آیا او از همه ی کسانی که در دنیا هستند به تو نزدیک تر ومهربان تر است؟ آیا راهش را بعنوان راه خود پذیرفته ای ، زندگی ات را به او تسلیم کرده ای، از گناهت توبه کرده ای تا رها شوی؟

آیا کلامش برای تو گرانبهاست واز تمام دیگر کتاب ها شیرین تر است؟

آیا در اتاق یا خانه ات یا جای دیگری مکانی را برای مدیتیشن وعبادت با خداوندت انتخاب کرده ای؟

اگر تو مال او هستی واو مال توست، شما در حال تجربه کردن یک شرایط خوشایند هستید.

این یک پیش بینی از بهشت است وانتخاب های روزانه ی درست ، موجب رسیدن به خوشبختی بی نهایت می شود.

ارتباط با ما

درخواست بروشورها