آرامش ذهن در دنیای مشکلات

Peace

"آرامش، آرامش کجاست- برای ملت های ما، خانه های ماو ، بیشتر از همه برای قلب هاو ، ذهن های ما؟ "

این گریه ناامیدانه در طی قرن هاست که به گوش می رسد. آیا این گریه ی قلب های شما نیز هست؟ مردم خستهو ، نگران هستند. بدون شک، نیازی برای راهنماییو ، مشورت، امنیتو ، اعتماد وجود دارد. ما به آرامش ذهن نیاز داریمو ، آن را می خواهیم.

آرامش ذهن- عجب ثروتی!آیا این ثروت می تواند در این جهان پر از تضادو ، یأسو ، آشفتگیو ، مشکلات پیدا شود؟

متن را کامل بخوانید: آرامش ذهن در دنیای مشکلات

جستجوی بزرگ در!بسیاری از مردم به دنبال آرامش، در شهوتو ، اقبال، در لذتو ، قدرتو ، در تحصیلاتو ، دانشو ، در ارتباطات انسانیو ، ازدواج هستند. آنها مایل به پر کردن مغزشان با دانشو ، جیب هایشان با ثروت هستند، اما روحشان پوچ باقی می ماند. دیگران بدنبال فرار از واقعیات زندگی با روی آوردن به موادو ، الکل هستند اما آرامشی که بدنبالش هستند از آنها دوری می کند.

آنها هنوز هم پوچو ، تنها هستندو ، هنوزهم در دنیای مشکلات ، با ذهنی مضطرب به سر میبرند.

انسان در آشفتگی

خدا انسان را آفریدو ، او را در باغ زیبایی قرار داد تا از آرامش، شادیو ، خوشبختی لذت ببرد. اما وقتی که آدمو ، حوا سرپیچی کردند، بلافاصله دچار گناه شدند. جایی که آنها از قبل برای حضور خدا، دلتنگ می شدند، الان خودشان را با شرمندگی، مخفی می کنند. گناهو ، ترس جایگزین آرامشو ، خوشبختی که آنها می شناختند، شد. گناه انسان شروع کننده ی دنیای مشکلاتو ، ذهن های مضطرب بوده است. اگر چه روح ما برای خدا دلتنگ می شود اما ذات گناهکار ما، در راه رسیدن به خدا شورش می کند. این کشمکش باطنی باعث تنشو ، اضطراب می شود. وقتی ما مثل آدمو ، حوا، در تمایلات خود خودگراو ، جاه طلب باشیم، ما دلواپسو ، کج خلق می شویم. هرچه بیشتر روی خودمان تمرکز کنیم، مشکلات بیشتری به سراغ ما می آید. بلاتکلیفی های زندگیو ، تغییرات، جهان را از بین می برد، امنیت را آشفته می کندو ، مزاحم آرامش ما می شود.

شاید شما آن را نپذیرید یا نفهمید که گناه دلیل اضطراب شماست. بسیاری از مردم دنبال چیزهای ظاهریو ، مادی برای پیدا کردن آرامش هستند. آنها دنیای مشکلات را بابت ذهن های پریشانشان مقصر می دانند. اما آنها در دیدن درون قلب خود ناموفق هستند.

عیسی مسیح، شاهزاده ی آرامش

هیچ آرامشی وجود ندارد تا زمانی که تمام جوانب زندگی توسط کسی که این جهان را ساختهو ، ما را درک می کند، به هماهنگی برسد. این فقط با تسلیم کردن کامل خود به مسیح امکان پذیر است. او تنها استاد جهان نیست اما زندگی ما را از آغاز تا پایان می داند. او وقتی که به این جهان آمد به ما فکر می کرد. "تا به کسانی که در تاریکی نشستندو ، در سایه مرگ هستند روشنایی بدهد، تا پاهای ما را به راه آرامش هدایت کند. " (لوقا۱: ۷۹)

عیسی روشنایی را به جای تاریکی، صلح را بجای جنگ، خوشحالی را بجای ناراحتی، امید را بجای ناامیدیو ، زندگی را بجای مرگ به شما پیشنهاد می دهد. او در انجیل یوحنا۱۴: ۲۷ می گوید و"آرامش را برای شما می گذارم، آرامشی که به شما می دهم نمی گذارد قلب های شما آزرده شودو ، نمی گذارد که قلب های شما بترسد"

توبه باعث آرامش ذهن می شود

وقتی که احساس می کنید بار سنگین گناهان شما را به پایین می کشد، درمان آن این است. "توبه کنید. . . و، به سوی خدا بازگردید تا گناهانتان پاک شود. " (اعمال رسولان۳: ۱۹)

عیسی شما را به پر معنی ترین، تجربه ی تغییر زندگی دعوت می کند. "به سوی من بیایید، ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشیدو ، من به شما آرامش می دهم" (متی۱۱: ۲۸). اول یوحنا۱: ،  وعده می دهد، "اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، او وفادار استو ، گناهان ما را می بخشدو ، ما را از هر ناراستی پاک می کند"آیا دعوت او را قبول می کنید؟

وقتی به سوی عیسی بیایید، شما بخششو ، آزادی را پیدا خواهید کرد. بجای خشمو ، نابخشودگی، قلب شما از عشقو ، محبت پر خواهد شد. با سلطنت عیسی در قلبتان ، شما دشمنانتان را دوست خواهید داشت. این از طریق قدرت رهایی بخش خون مسیح امکان پذیر است.

آرامش پایدار

بعنوان یک مسیحی، ایمان به خداو ، اعتقاد به مراقبت او، پادزهری برای ترسو ، وحشت است، چقدر آرامش بخش است، اعتماد به خدایی که تغییر نمی کندو ، ابدی است. او ما را دوست داردو ، همیشه به ما اهمیت می دهد. پس چرا نگرانو ، اذیتو ، ناراحت باشیم؟ یاد بگیرید که مانند آنچه که در اول پطرس۵: ۷ می خوانیم عمل کنید. توجه خود را به او بدهید زیرا او به شما اهمیت می دهد. همچنین ما این وعده را داریم، "تو کسانی را که به تو توکل دارندو ، در عزم خود راسخند در آرامش کامل نگاه خواهی داشت" (اشعیاء۲۶: ۳).

با داشتن عیسی مسیح در قلبتان، جستجوی شما برای آرامش به پایان می رسد. او به شما آرامشو ، سکوتی را می دهد که فقط از طریق اعتماد به او حاصل می شود. شما می توانید آن را با شعر بگویید.

من آرامشی را می شناسم، در جایی که هیچ آرامشی نیست.

یک سکوت، در جایی که بادهای وحشی می وزد.

یک جای مخفی، جایی که رو در رو

ممکن است با ارباب خود بروم

-رالف اسپالدینگ کوشمن

شما در این دنیای پر از مشکل آرامش ذهنی خواهید داشت!در قلبتان را به سوی مسیح باز کنید- همین الان-و ، روزی او، در بهشت را برای شما باز می کند جایی که آرامشی عالی برای همیشه حکم فرماست.

ارتباط با ما

درخواست بروشورها