بخشش

ما به بخشیده شدن توسط خدا نیاز داریم تا نجات یابیم. خون عیسی تنها راه برای تحقق این امر است. ما باید فروتن باشیمو ، دیگران را ببخشیم تا بخشش را دریافت کنیم. آیا بخشش خدا را خواهی پذیرفت؟ این یک آموزش خوب برای کسانی است که درگیر فهمیدن بخشش هستند.

آیا شما بخشیده شده اید؟ آینده ابدی شما بستگی به این سوال خیلی جدی دارد. کتاب مقدس به ما می آموزد"هیچکس درستکار نیست، هیچ کس، حتی یک نفر" (رومیان۳: ۱۰).

آیه ی ۲۳ همین فصل می گوید"زیرا همه گناه کرده اندو ، هیچ کس به آن کمال مطلوبو ، پرجلالی که خدا انتظار دارد، نرسیده است" ما باید بخشش خدا را پیدا کنیم اگر که می خواهیم از عواقب گناه نجات یابیم. روزی ما خداوند را در هنگام قضاوت ملاقات می کنیم. " همه ی ما در برابر تخت قضاوت مسیح خواهیم ایستادو ، هرکس با توجه به آنچه که انجام داده است چیزی را دریافت می کند، چه نیک ، چه بد" (دوم قرنتیان۵: ۱۰).

همه ی ما با ابدیت روبرو می شویمو ، خیلی مهم است که بدانیم بخشیده شده ایم یا نه. اگر بخشیده شویم، در بهشت قبول می شویم . اگر بخشیده نشویم، ما به جهنم ابدی جایی که شیطانو ، فرشتگانش هستند محکوم می شویم. "هنگامی که پسر انسان با شکوه وجلال خود به همراه تمام فرشتگان مقدس بیاید، آنگاه بر تخت باشکوه خود خواهد نشستو ، قبل از او تمام قوم های زمین دور هم جمع می شوندو ، او، آنها را از هم جدا خواهد کرد مانند شبانی که گوسفندانش را از بزها جدا می کند. گوسفندها را در سمت راست خود قرار می دهدو ، بزها را در سمت چپ خود، سپس بعنوان پادشاه به کسانی که در سمت راست او هستند خواهد گفت: بیایید، شما توسط پدر برکت داده شده اید، پادشاهی که برای شما توسط بنیان دنیا آماده شده است را به ارث می برید" (متی۲۵: ۳۱-۳۴).

متن را کامل بخوانید: بخشش

"سپس به کسانی که در طرف چپ قرار گرفته اند می گوید: از من دور شوید ای لعنت شده هاو ، به آتش ابدی که برای شیطانو ، فرشتگانش آماده شده است بروید" (آیه ی ۴۱).

بخشش از طریق خون مسیح

پس چه کاری می توانیم برای نجات روحمان انجام دهیم؟ ما نمی توانیم خود را نجات دهیم اما می توانیم نقشه ای که خدا برای ما مهیا کرده است را بپذیریم. وقتی که فکر کنیم که خدا چه چیزی را به مردمش، اسرائیلی ها، قبل از آمدن مسیح نشان داد، این مسئله باعث می شود که متوجه نقشه خدا شویم. خدا به آنها گفت که حیوانات را قربانی کنند. بره ی مقتول که به آن اشاره شده، بره ی فوق العاده خدا، عیسی مسیح است، کسی که تمام مردم را با خون ریخته شده اش از گناه رهایی بخشید. خون ریخته شده همچنین به مردم کمک کرد که متوجه جدیت گناه شوند. افسسیان۱: ۷ می گوید"به نام کسی که ما از طریق خون او به رستگاریو ، بخشش گناهان را داریم"

"همانطور که می دانید، شما با چیزهای فاسد مثل طلاو ، نقره که از اجداد خود به ارث برده اید نجات نیافتید، بلکه توسط خون گرانبهای مسیح که مانند بره ای بی گناهو ، بی عیب قربانی شد ، نجات یافتید" (اول پطرس۱: ۱۸-۱۹).

"بخشش ما توسط مرگ مسیحو ، خون ریخته شده ی او برای گناهان انسان بدست آمد" (عبرانیان۹: ۲۲).

بگذارید به خاطر داشته باشیم که بخاطر گناهانمان، لایق مرگ ابدی هستیم. اما بخاطر عشقو ، محبتش به ما، عیسی به جای ما مرد تا ما بخشیده شویمو ، گناهانمان پوشانده شود.

نابخشودگی باعث اسارت می شود

وقتی که ما بخشش دلپذیر عیسی را تجربه می کنیم، آرامش را دریافت می کنیم. برای حفظ کردن این آرامش، بخشیدن دیگران نیز ضروری است. مسیح به ما در متی۶: ۱۴-۱۵ می گوید"اگر شما انسان های خطاکار را ببخشید، پدر آسمانی، شما را خواهد بخشید اما اگر انسان های خطاکار را نبخشید، پدر خطاهای شما را نخواهد بخشید" عیسی درباره ی خطرات نابخشودگی به وضوح آموزش داده است"پادشاهی آسمان مانند ماجرای آن پادشاهی است که تصمیم گرفت حساب های خود را تصویه کند. در جریان این کار، یکی از بدهکاران را به دربار آوردند که مبلغ ده هزار تلنت به پادشاه بدهکار بود اما چون پول نداشت قرضش را بپردازد، پادشاه دستور داد دربرابر قرضش او را با زنو ، فرزندو ، تمام دارایی هایش بفروشند. ولی آن مرد به پاهای پادشاه افتادو ، التماس کردو ، گفت: ای پادشاه خواهش می کنم به من مهلت دهید تا همه ی قرضم را تا آخر تقدیم کنم. پادشاه دلش به حال او سوخت پس او را آزاد کردو ، قرضش را بخشید. ولی وقتی آن مرد از دربار پادشاه بیرون آمد، فوری به سراغ همکارش رفت که فقط صد پنس از او طلب داشت. پس گلوی او را فشردو ، گفت: زود باش پولم را بده !بدهکار به پای او افتادو ، التماس کرد: خواهش می کنم مهلتی به من بده تا قرضم را پس دهم. اما طلبکار راضی نشدو ، او را به زندان انداخت تا پولش را کامل بپردازد. وقتی دوستان این شخص ماجرا را شنیدند پیش پادشاه رفتندو ، جریان را به او گفتند. پادشاه بلافاصله آن مرد را خواستو ، به او گفت: ای ظالم بدجنس، من تمام قرضت را بخشیدم . آیا حقش نبود تو هم به همکارت رحم می کردی، همانطور که من به تو رحم کردم؟ پادشاه بسیار خشمگین شدو ، دستور داد او را به زندان بیندازندو ، شکنجه دهند، تا تمام قرضش را بپردازد. این چنین پدر آسمانی من با شما رفتار خواهد کرد اگر شما برادرتان را از ته دل نبخشید" (متی۱۸: ۲۳-۳۵).

متنفر بودن از کسی، گناهکار بودن یا پروراندن کینه باعث تأثیرات منفی می شود. کسی که اجازه می دهد اینگونه رفتارها در زندگیش حضور داشته باشند، غمگینو ، ترش رو می شود. سلامتی اش با انجام این روابط به خطر می افتد.

وقتی دیگران را نبخشیم، اسارتی را برای روحمان به ارمغان می آورد که می توان آن را با اسیر کسی بودن یا اسیر مواد مخدر بودن مقایسه کرد. بعضی اوقات این نابخشودگی ها باعث احساس تلخی در درون ما می شود. باعث پشیمانی ، خشمو ، جنگ می شودو ، شادیو ، عشقو ، دوستی را از بین می برد. این تلخی نتیجه ی روح مغروری است که دنبال امتیاز گرفتنو ، به دست آوردن انتقام برای اشتباهات واقعیو ، قابل ملاحظه است. اگر ما از آزاد کردن احساسات رنجشی خود امتنا کنیم آنها در نهایت ما را کنترل می کنند. ما اسیر آنها خواهیم شد مانند اسارتی که قبل از خدا داشتیم.

بخشش بی قیدو ، شرط

عیسی آموخت که تنها راه برای ما که به دیگران بخشش عطا کنیم، راهی است که او ما را بخشید. ما نباید بخشش را بر اساس ذات گناه ، رابطه گناه با ما، تعداد گناهان یا شخصیت گناه کار انجام دهیم. ما باید بخششی بی قیدو ، شرط، مانند بخششی که خدا به انسان نشان داده است را به دیگران نشان دهیم. اگر فروتن باشیمو ، بخشش به دیگران را گسترش دهیم، خدا راهی را برای بخشیدن گناهانو ، اشتباهات ما باز می کند. خدا کسانی که با فروتنیو ، روح توبه کرده به سویش می آیند کاملاً خواهد بخشید.

"وقتی که روح القدس را دنبال کنیم، حقیقت را می فهمیمو ، حقیقت ما را آزاد خواهد کرد". (یوحنا۸: ۳۲). آیه ۳۶ می گوید، "اگر پسر شما را آزاد کند، در واقع آزادید". "امروزه اگر صدای خدا را می شنوید، قلب خود را سنگی نکنید" (عبرانیان۳: ۱۵). در متی ۱۱: ۲۸ ، عیسی می گوید، "به سوی من بیاییدو ، من به شما آرامش می دهم". وقتی که ما این تکنیک ها را دنبال کنیم بخشیده خواهیم شدو ، قادر خواهیم بود دیگران را ببخشیم.

آمدن به سوی خدا

حال سوال این است که چگونه به سوی خدا بیاییم؟ جواب در کتاب مقدس است. "هیچ کس نمی تواند به سوی من بیاید، مگر پدرم خدا، که مرا فرستاده است، او را به سوی من جذب کند". (یوحنا۶: ۴۴). خدا از طریق روح القدس ما را آگاه می سازد که ما گناه کاریمو ، به یک نجات دهنده نیاز داریم. بعضی وقت ها ما کاملاً ندای خدا را متوجه نمی شویم. ممکن است ما متوجه یک حس پوچو ، تنها یی درقلبمان شویم که نیازمند چیزی است، یا حس کنیم حق با ما نیست، یا حس کنیم که به گم شدن محکوم شده ایم.

وقتی که از بی قراری روحمان با خبرشویم، نیاز داریم قلبمان را برای راهنمایی خدا باز کنیم. بار گناهانمان سنگین خواهد شدو ، قلبمان برای زندگی گناه آلود گذشته نادم خواهد شد. خدا از ما می خواهد که زندگیمان را با توبه ای واقعی به او تقدیم کنیم. وقتی خدا قلب شکستهو ، توبه کارو ، آمادگی ما برای انجام خواسته هایش را می بیند، زندگی گناه آلود گذشته ما را می بخشدو ، ما بخششو ، آرامش را دریافت می کنیم. (مزامیر ۳۴: ۱۸، مزامیر۵۱: ۱۶-۱۷). وای که ما الان چقدر خوشحال هستیمو ، می خواهیم آنچه که مسیح با قلب های ما کرده است را با دیگران به اشتراک بگذاریم.

این چیزی نیست که فقط فکری یا مربوط به تغییر ذهن کسی باشد. این کار روح القدس در قلبمان است که ما را به یک زندگی جدید وارد می کند. بوسیله ی قدرت روح القدس، ما می توانیم به خدا اعتماد کنیم. بنابراین می توانیم خواسته های خود را به خدا بسپاریمو ، دیگران را ببخشیم. دوم قرنتیان۵: ۱۷ می گوید: "کسی که از آن مسیح گردد، تبدیل به شخص جدیدی می گردد. چیزهای قدیمی کنار گذاشته می شوندو ، همه چیز جدید می شود".

راه بخشش کتاب مقدس بسیار زیباست. ایمان کاملو ، از خود گذشتگی عیسی با تسلیم کامل به خداو ، خواسته های او، می پیونددو ، گناه را از قلب ما پاک می کند. گناهان ما با خون ریخته شده ی عیسی مسیح پوشانده می شوند. "گناهانشان را دیگر به خاطر نخواهم آورد" (عبرانیان۸: ۱۲).

چه آزادی زیبایی را ما می توانیم تجربه کنیم وقتی خدا گناهان ما را می بخشدو ، ما می توانیم همنوعان خودمان را ببخشیم. شما نیز می توانید این را در قلبو ، زندگیتان تجربه کنید. امروز به سوی خداوند بیایید.

ارتباط با ما

درخواست بروشورها