تنها خدای راستین وحقیقی، آیا او را می شناسید؟

هر کسی چیزی را می پرستد وستایش می کند. بعضی از انسان ها اشیاء را می پرستند، بعضی شخصی را می پرستند، بعضی یک عکس را می پرستند وبعضی دیگر خودشان را می پرستند. آن ها از راه های مختلفی خدای خود را پرستش می کنند. از آنجایی که انسان های بسیاری از این راه خدای خود را می پرستند، با این وجود باز هم دلتنگی وناراحتی زیادی در قلب های آن ها باقی می ماند. آن ها فقط بطور موقت آسایش پیدا می کنند وبرای روبرو شدن با آینده شجاعت بسیار کمی دارند. نا امیدی آن ها از آینده مانند نا امیدی آن ها در گذشته است. خدایی که آن ها می پرستند قادر به پر کردن کمبود های زندگی شان نیست.

چه کسی را می پرستید؟خدای شما در کجا زندگی می کند؟ آیا او زنده است؟او برای شما امروزه چه کار می کند؟آیا شما امروزه با او صحبت می کنید؟آیا او جواب دل های غمگین شما را می دهد؟به چه چیزی اعتقاد دارید؟

بگذارید تنها خدای حقیقی را به شما معرفی کنم که شیطان، بزرگ ترین دشمن ما مغلوب او شد. او خدای مخلوقات است که همه چیز را بوجود آورد. کتاب مقدس درباره خدای آسمانی می گوید که انسان را از خاک زمین بوجود آورد. پیدایش فصل اول ودوم را بخوانید.

او خدای جاودان وهمیشگی است. او هیچ شروع وپایانی ندارد. او دیروز، امروز وبرای همیشه یکسان است. او خالق، محافظ ونگهدارنده همه چیز است. (اعمال رسولان۱۷: ۲۲-۳۴)

متن را کامل بخوانید: تنها خدای راستین وحقیقی، آیا او را می شناسید؟

خدای بزرگ که در بهشت ساکن است به تو بعنوان یک انسان علاقه مند است. او تو را در میان تمام انسان ها می بیند. او تو را دوست دارد وبه تو اهمیت می دهد. او می خواهد چیزی بیشتر از یک دوست برای تو باشد. او پسر خود را فرستاد تا نجات دهنده تو باشد. او می خواهد با تو زندگی کند وحتی بیشتر از آن، او می خواهد در تو زندگی کند. او می گوید در من بمانید وبگذارید من هم در شما بمانم. (یوحنا۱۵: ۴)

اگر او در تو ساکن نشود پس چه کسی می تواند ساکن شود؟وقتی به خود نگاه می کنیم می توانیم ببینیم که شیطان به زندگی خیلی از انسان ها فرمان روایی می کند. شیطان کسی است که در قلب این گونه انسان ها فرمان روایی می کند. او به انسان ها چیز های شیطانی مثل دروغ، دزدی، شهوت، خیانت، انتقام وخودخواهی را پیشنهاد می دهد. اگر شیطان در قلب شما زندگی کند وشما را مجذوب کند ودل شما را با این گونه گناهان بدست آورد پس چرا به سوی خدای خدایان که تنها فرزندش عیسی مسیح را فرستاد تا برای آمرزش گناهان شما وتمام جهانیان بمیرد نمیروید؟ (یوحنا۳: ۱۶)

شما می پرسید" این چگونه می تواند درست باشد؟ چگونه کسی که اینقدر بزرگ، قدرتمند وقوی است می تواند در قلب من ساکن شود؟" (اشعیا۵۷: ۱۵)

اگر شما از گناه خسته هستید چرا خدا را صدا نمی زنید وتوبه نمی کنید؟با داشتن ایمان به خدا وخون ریخته شده مسیح، گناهان شما بخشیده خواهد شد وشما دوباره متولد خواهید شد. وقتی که شیطان به سراغ شما بیاید وبخواهد شما را وسوسه کند شما حضور خدای قادر را احساس خواهید کرد، به شما مسیر می دهد وهمه چیز را به شما یاد می دهد. (یوحنا۱۴: ۲۶)

در یوحنا۱۰: ۱۰، عیسی به شما قول یک زندگی سرشار از فراوانی را می دهد واو قادر است که آن را به شما بدهد. این هدیه تا زمانی که شما به او وفادار باشید وفرمان بردار او باشید، به شما تعلق دارد. "اگر مطیع باشید، شما را از محصول زمین سیر می کنم" (اشعیاء۱: ۱۹). هیچ خدایی انقدر بزرگ نیست. اگر این سخنان به دل شما نشسته است، شاید بخواهید بروشور:شما باید دوباره متولد شوید " را بخوانید.

ارتباط با ما

درخواست بروشورها