قدرت تاریکی

شناخت تاکتیک های شیطان در نور کلام خداوند

قصد کتاب مقدس، تمرکز بر روی شیطان وکارهایش نیست. با این وجود ما در کتاب مقدس چیزهایی را می یابیم که شخصیت وکارهای شیطان را برملا می سازد.

شیطان، زمانی یک فرشته بود، اما او برعلیه خدای خالقش شد ومی خواست که مثل او باشد.

شیوه های پادشاهی تاریک شیطان جدید نیستند. آنها نوعی از پیشنهاد هایی هستند که برای رقابت با پادشاهی خدا در این سالها ارائه داده است. او پیشنهادهایی دارد برای جایگزین کردن کارهایی که خدا از طریق قدرت کتاب مقدس انجام داده است. ما در قسمت خروج کتاب مقدس، درباره ی قدرت جادوگران مصری که سعی کردند معجزه هایی که خدا بوسیله ی موسی انجام داده بود را بازسازی کنند را می خوانیم. در کتاب ایوب، حسادت شیطان به وفاداری ایوب به خدا بسیارآشکار است. او از ظلم وستم استفاده کرد تا ایوب را برعلیه خدا کند.

متدهای شیطان توسط این موارد مشخص شده است: ترس، تهدید، وعده ی لذت یا قدرت، وحشت وبدگمانی. بعضی از اولین چیزهایی که به ما پیشنهاد می دهد، به نظر بسیار جالب وکنجکاوانه هستند. او پیشنهاد می دهد، "آیا دوست داری آینده را بدانی یا توانایی این را پیدا کنی که چیزی را ببینی که دیگران قادر به دیدن آن نیستند؟ "او ممکن است درمانی را پیشنهاد دهد که فراتر از محدوده ی علم است.

طالع بینی یا رمالی ممکن است تا حدی ساده به نظر برسد، اما به زودی کلمات یا فرمول های جادویی، مشاهده ی روزهای خاص وترس از اعداد بدشانس را بدنبال دارد. این ایده معرفی می کند که روح هایی وجود دارند که باید به آنها احترام گذاشته شود واز آنها ترسید زیرا که آنها ممکن است از قدرتشان علیه ما استفاده کنند. بنابراین شیطان، ناآگاهان را از طریق ترس از او وارواح او به تله می اندازد. خیلی از افراد بخاطر کنجکاوی به اینگونه مسائل که در ابتدا ساده به نظر می رسیدند، گیر افتاده اند. بوسیله ی آزمایش کردن روح ، احضار روح، طالع بینی، خواندن کف دست وخیلی از این روش ها، خود را در برابر روح های شیطانی ومشکلات بعد از آن آسیب پذیر کرده اند.

هدف شیطان، فاسد کردن ودرنهایت نابود کردن اعتقاد مسیحیان به خداست. مسیحیان پیروزی را با داشتن ایمان به مسیح وفقط تنها او ، تجربه می کنند. میل به دانستن ناشناخته ها وشهوت وقدرت انگیزه ای است برای کسی که، با آن قلمرو شیطانی را تجربه کند. اعتماد ساده به خدا باعث می شود تا خیال کسی را از بابت ناشناخته ها راحت کند وبه قدرت مسیح اطمینان کامل داشته باشد.

متن را کامل بخوانید: قدرت تاریکی

چیزی که با کنجکاوی یا آزمایشات آغاز شود، ترس به اندام انسان می اندازد، ترس از چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد، ترس از قدرت های بزگتر، ترس از مردم وترس از خود شیطان. این ترس ها شخصی را که به خود اجازه می دهد که خودش را درگیر شک کند، محاصره می کند. در واکنش به این ترس ها، شیطان ادعا می کند که یک پادزهر دارد. او قدرت بیشتری را پیشنهاد می دهد، اگر که شخص خودش را تحت کنترل یکسری آیین ها ویا دیگر فرمانبرداری ها قرار دهد.

او می گوید: ترس از دیگر ارواح می تواند با تسخیر یا قدرت های بزرگتر مقابله کند. بنابراین شخص به سطوح متوالی قدرت معرفی میشود به جای آنکه باعث دست یافتن به سطوح بالاتر آرامش شود وهمچنین باعث یک مارپیچ بی پایان به عمق پلیدی شیطانی می شود. امنیت وعده داده شده توسط شیطان ، جایگزین نیاز به حفاظت توسط یک قدرت بالاتر می شود. این سیستم شیطان پرستی است. برنامه شیطان گرفتن جای خداست. شیطان آفریده شده بود که پرستش کند نه اینکه پرستش شود. او قدرت مطلق نیست، او نمی تواند بر بره خدا غلبه کند. او نمی تواند امنیت دهد. او به خوب بودن ما علاقه مند نیست. با این حال او به طور مداوم کار می کند تا قدرتش را به مردم تحمیل کند وآنها را مجبور به پیروی کردن از خود کند. او سعی می کند تا بی اعتمادی نسبت به خدا وپادشاهیش ایجاد کند. او سعی می کند تا سازمانی را تأسیس کند که خودش استاد آن باشد. این سازمان با سیستم ترس وتوهم قدرت، پیشرفت می کند. او کارهای فوق العاده ای برای ایجاد ترس ووحشت در ذهن مردم انجام می دهد (دوم قرنتیان۱۱: ۱۴-۱۵). نتیجه ی این سیستم نابود کردن آرامش، امنیت افراد، خانه ها ودولت هاست. این مسئله باعث اسارت مردم میشود واگر بخواهند از آن فرار کنند ، کاملاً احساس تهدید شدن می کنند.

شیطان تلخ ترین، بدجنس ترین، فاسدترین وبدترین دشمنی است که شما دارید. او کاملا بدون شرف است. او دروغگوست. هیچگونه راستی در او وجود ندارد. "او دروغگوست وپدر تمام دروغگوهاست"[ناراستی] (یوحنا۸: ۴۴)

او قاتل ویک نابودگر است. او واقعا تجسم نفرت وپلیدی است. او کاملاً از بین رفته است وهیچگونه خوبی ندارد. شیطان آغازکننده ی همه ی پلیدی هاست. جرم وگناهی از این پلیدتر وکثیف تر برای او وجود ندارد. او دلیل تمام نفرت ها، کشتارها وسوء استفاده از زن ها وکودکان، اعتیاد به مواد، فسادها، خانواده های از هم پاشیده، مجادله ها ، جادوگری ها ونادرستی هاست. او از جنایت های پلید وشریری که بدست آدم های فاسد ومنحرف در برابر انسان های بی گناه رخ می دهد، لذت می برد. او بی رحم وبی بخشش است. زجر کشیدن ما باعث دلسوزی او نمی شود. خونریزی ومرگ ابزارهای او برای رسیدن به اهدافش هستند. او آمده است تا "بدزدد، بکشد ونابود کند" (یوحنا۱۰: ۱۰)

درباره ی سرنوشت ابدی شیطان از قبل تصمیم گیری شده است. مکانی با یک آتش ابدی برای او وفرشتگانش آماده شده است. (متی۲۵: ۴۱)

او مایل است تا می تواند تعداد زیادی از انسان ها را با خود در این عذاب شریک کند. او می داند که این کار را می تواند با تضعیف کردن ودر نهایت با از بین بردن ایمان ما، به خدا انجام دهد. او همچنین این کار را با به چالش کشیدن آشکار کلام خدا یا بوسیله ی تشویق زیرکانه ی مسیحیت به بی اشتیاقی وبه بی توجهی انجام می دهد. رهایی از چنگال شیطان وجود دارد. او کاری می کند که شما باور کنید که راهی برای خروج نیست. کتاب مقدس به ما می گوید که عیسی آمد تا اسیر را رها بخشد. او آمد تا زندگی ببخشد. عیسی همان راه، حقیقت وزندگی است. (یوحنا۱۴: ۶)

در طول زندگی او در زمین، قدرتش را در برابر شیطان با مقاومت کردن در برابر وسوسه های شیطان وبا تبعید کردن ارواح پلید به وسیله ی کلام خدا، نشان داد. (متی۴: ۱-۱۱ ومرقس۹: ۲۵-۲۶). عیسی بر قدرت شیطان، با مرگش بر روی صلیب وقیامش از مردگان غلبه کرد.

آیا ما می توانیم از این پیروزی سود ببریم وبر دشمن بزرگ خودمان غلبه کنیم؟ اول، باید بفهمیم که توسط شیطان اسیر شده وتوسط او محاصره شده بودیم. ما باید اعتراف کنیم که اگر در این مکان بمانیم گناه کرده ایم وگم شده ایم. وقتی که بفهمیم که نمی توانیم خود را با شیطان رستگار کنیم، باید با تمام قلبمان برای رسیدن به رستگاری خدا گریه کنیم. ما باید توبه کنیمو ، از گناهانمان دور شویم. ما باید با ایمان، خون ریخته شده ی عیسی مسیح برای گناهانمان را بپذیریم. ما باید خودمان را به خدا تسلیم کنیم، بخشندگی او را بپذریمو ، وفادارانه کلام او را اطاعت کنیم. وقتی که این شروط را انجام دهیم او به ما آرامش می دهد، پریشانی موجود در قلبمان را آرام می کند، گناهان ما را می بخشد، به ما ذات جدیدی می دهدو ، ما را یکی از فرزندان خود می کند. این به معنای تولد دوباره است. کسی که در برابر ندای خدا مقاومت کند هنوز در پادشاهی شیطان قرار داردو ، فریب دهنده سرانجام او را با خود به عذاب ابدی می برد.

اگر شما متوجه نقشه ی خدا که برای شما کشیده است، نمی شوید، کلام خدا را مطالعه کنید، با قلب صادق، او را عبادت کنیدو ، او راه را به شما نشان خواهد داد. خدا در حال صدا کردن شما استو ، می خواهد که شما، از بردگی شیطان فرار کنید. باشد که خدا شما را برکت دهد. مزامیر ۹۱ را بخوانید.

(لوقا۱۱: ۱۹- ۳۱)

            «توانگری بود که جامه از ارغوانو ، کتان لطیف به تن می‌کردو ، همه‌روزه به خوشگذرانی مشغول بود. فقیری ایلعازَر نام را بر درِ خانۀ او می‌نهادند که بدنش پوشیده از جراحت بود. ایلعازَر آرزو داشت با خرده‌های غذا که از سفرۀ آن توانگر فرو~می‌افتاد، خود را سیر کند. حتی سگان نیز می‌آمدندو ، زخمهایش را می‌لیسیدند. باری، آن فقیر مُردو ، فرشتگان او را به جوار ابراهیم بردند. توانگر نیز مُردو ، او را دفن کردند. امّا چون چشم در جهانِ مردگان گشود، خود را در عذاب یافت. از دور، ابراهیم را دیدو ، ایلعازَر را در جوارش. پس با صدای بلند گفت: ”ای پدر من ابراهیم، بر من ترحم کنو ، ایلعازَر را بفرست تا نوک انگشت خود را در آب تَر کندو ، زبانم را خنک سازد، زیرا در این آتش عذاب می‌کشم. “ امّا ابراهیم پاسخ داد: ”ای فرزند، به یاد آر که تو در زندگی، از چیزهای نیکوی خود بهره‌مند شدی، حال آنکه چیزهای بد نصیب ایلعازَر شد. اکنون او اینجا در آسایش استو ، تو در عذاب. از این گذشته، میان ماو ، شما پرتگاهی هست؛ آنان که بخواهند از اینجا نزد تو آیند نتوانند، و ، آنان نیز که آنجایند نتوانند نزد ما آیند. “ گفت: ”پس، ای پدر، تمنا اینکه ایلعازَر را به خانۀ پدرم بفرستی، زیرا مرا پنج برادر است. او را بفرست تا برادرانم را هشدار دهد، مبادا آنان نیز به این مکان عذاب درافتند. “ ابراهیم پاسخ داد: ”آنها موسیو ، انبیا را دارند، پس به سخنان ایشان گوش فرا~دهند. “ گفت: ”نه، ای پدر ما ابراهیم، بلکه اگر کسی از مردگان نزد آنها برود، توبه خواهند کرد. “ ابراهیم به او گفت: ”اگر به موسیو ، انبیا گوش نسپارند، حتی اگر کسی از مردگان زنده شود، مجاب نخواهند شد. “‌»

مطالب خواندنی اضافه:

لوقا۱۱: ۲۰-۲۳ . . . . . . یکی قوی تر از شیطان

رومیان۶: ۲۰-۲۳. . . . . رها شده از گناه

اشیاء۶۱: ۱. . . . . . . . . . . . . آزادی برای زندانی

رومیان۸: ۱-۲. . . . . . . . . آزادی از محکومیت

ارتباط با ما

درخواست بروشورها