مسیحیت- چیست؟

Cross of Christ

مسیحیت براساس خدا، فرزندش عیسی مسیحو ، کتاب مقدس که کلام خداست بنا شده است. یک مسیحی کسی است که کتاب مقدس را قبول داردو ، با آموزه های عیسی مسیح زندگی می کند. این راه زندگی با خود برای ما آرامشو ، رضایت در این دنیا به ارمغان می آوردو ، ما را برای زندگی در بهشت آماده می کند.

خدای پدر

کتاب مقدس به ما آموزش می دهد که فقط یک خدا وجود دارد که همیشه بودهو ، خواهد بود. خدا همه چیز را می داندو ، دانشو ، آگاهیش نامحدود است. کتاب مقدس در امثال۱۵: ۳ می گوید"خدا همه چیز را زیر نظر داردو ، ناظر اعمال نیکانو ، بدان است"او در همه جا حضور داردو ، می تواند به همه ی انسان ها در هر جای این جهانو ، در یک لحظه توجه کامل کند. ما می توانیم خدا را هر جاو ، هروقت عبادت کنیم. او دعای ما را می شنودو ، جواب ما را آنگونه که او می داند خوب است، می دهد. فقط یک خدا وجود داردو ، دارای سه شخصیت است: خدای پدر، خدای پسرو ، روح القدس. تمام این سه مجزا هستندو ، هم اکنون با هم با هماهنگی کامل کار می کنند بخاطر اینکه آنها یکی هستند.

خلقتو ، سقوط انسان

سپس انسان را بوسیله ی تصویر ذهنی اش خلق کرد. انسان تاج مخلوقاتو ، جلوه ی عشق خداست. خدا، آدم، اولین انسان را خالصو ، بدون گناه خلق کرد. خدا از انسان خواست تا او را با انتخاب شخصی خود خدمت کند. او به آدمو ، همسرش حوا یک دستور ساده داد، اما آنها نافرمانی را انتخاب کردند. بخاطر گناهانشان، آنها از خدا، جدا شدند. نافرمانی آنها باعث شد تا همه ی انسان ها تحت نفرین گناهو ، مرگ قرار بگیرند. خدا تنها کسی بود که می توانست به بشریت رهایی بخشد. بخاطر عشق او"او تنها پسرش را فرستاد تا هرکه به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانه یابد" (یوحنا۳: ۱۶)

خدای پسر

متن را کامل بخوانید: مسیحیت- چیست؟

عیسی مسیح پسر خداست. او به شکل یک نوزاد به این دنیا آمدو ، از یک باکره بوسیله ی قدرت روح القدس متولد شد. عیسی مانند یک انسان عادی زندگی کرد. او نیزمثل ما از راه های مختلف توسط شیطان وسوسه شد ولی گناهی نکرد. عیسی کارهای خوبی می کرد، خیلی از مردم را از بیماریشان نجات می داد. او درباره ی رستگاریو ، عشق پدرش به آنها آموزش می داد. هدف او از آمدن به این دنیا، این بود که خودش را برای گناهان مردم تمام جهان قربانی کند. چون عیسی علیه گناهو ، خوخواهی موعظه می کرد، رهبران مذهبی از او عصبانی می شدند. آنها او را به مسئولین حکومتی تحویل دادند تا او را به صلیب بکشند. بعد از مرگ او بر روی صلیب، یارانش او را در قبر گذاشتند. در روز سوم، بوسیله ی قدرت خدا، عیسی از مردگان برخاست. قبل از بازگشتش به بهشت، او به یاران خود آموخت که چگونه پادشاهی خدا را بنا کنند.

خدای روح القدس

روح القدس ، شخص سوم خداست. او خواست خدا برای انسان را آشکار می کند. او مردم را برای بت پرستیو ، اعمال گناهکارشان سرزنش می کند. او انسان را به پذیرفتن از خود گذشتگی عیسی مسیح برای کفاره ی گناهانشان دعوت می کند. برای آنان که به خداوند عیسی مسیح باور دارند، او هدیه ی روح القدس را به آنها می دهد. او مشاور در همه ی مشکلات زندگی استو ، راحت کننده ای برای همه ی سختی هاست. او انسان های گناه کار را سرزنش می کندو ، بسوی راستی هدایت می کند.

کتاب مقدس

کتاب مقدس کلام خداو ، پیام او به انسان است. این کتاب توسط انسان ساخته نشده اما توسط مردان مقدسی که از روح القدس الهام می گرفتند، نوشته شده است. در کتاب مقدس خلقت جهانو ، انسان ثبت شده است. این کتاب به ما می گوید که همه گناه کرده اندو ، این گناه انسان را از خدا جدا ساخته است. این کتاب راه رستگاری را توضیح می دهد که قادر است هرکسی را از بند گناه رها سازد. کتاب مقدس به ما آموزش می دهد که چطور برای خدا زندگی کنیمو ، چگونه برای ابدیت، آماده شویم.

زندگی کردن بعنوان یک مسیحی

برای مسیحی شدن، ما باید شرایط گناه کاریمان را درک کنیم. ما باید به گناهان خود اعتراف کنیمو ، خداوندمان عیسی مسیح را بعنوان نجات دهنده ی خود بپذیریم. وقتی ما زندگی خود را به خدا تسلیم کنیم او ما را با روح القدس پر می کند. قدرتی که درون روح قرار دارد ما را قادر می سازد تا دیگران را دوست بداریمو ، ببخشیم. یک مسیحی برای برقراری پاکی در قلبش ، صادق بودنو ، راستگو بودن کوشش می کند. وقتی که ما ناموفق می شویم، کتاب مقدس به ما قول می دهد"اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او[خدا]وفادار استو ، گناهان ما را می بخشدو ، ما را از هرگونه نادرستی پاک می کند" (اول یوحنا۱: ۹).

بعد از زندگی

کتاب مقدس به ما درباره ی دو مقصد ابدی آموزش می دهد، بهشت یا جهنم. وقتی ما می میریم، روح، بدن را ترک می کند تا منتظر قضاوت نهایی خدا باشد. در موقع قضاوت، آنهایی که قبول شدند به بهشت دعوت می شوندو ، تمام کسانی که مردود می شوند، خدا آنها را به جهنم می فرستد. جهنم مکان وحشتناکی است. حفره ای بی انتها از آتش سوزان است که برای شیطانو ، فرشته هایش آماده شده است. تمام کسانی که از ندای عیسی اطاعت نکردندو ، با خواست خود در گناه زندگی کردند، بدون امید برای همیشه سوزانده می شوند. بهشت محل سکونت خداست. زیبا ترین مکان با آرامشی فوق العادهو ، راحت که توسط خدا ساخته شده است. در بهشت دیگر غمو ، دردو ، گرسنگیو ، مریضی وجود نخواهد داشتو ، خانه ای برای کسانی است که گناه را ترک کردندو ، عیسی را بعنوان نجات دهنده خود پذیرفته اند. نجات یافتگان در آنجا آواز می خوانندو ، خدا را برای همیشه عبادت می کنند.

ارتباط با ما

درخواست بروشورها