بعد از مرگ -وقتی بمیرم چه اتفاقی می افتد؟

اکنون شما زنده ایدو ، نفس می کشید، حرکت می کنید یا کار می کنید. در راحتی یا در بدبختی زندگی می کنید. خورشید طلوعو ، غروب می کندو ، بچه هایی بدنیا می آیند اما همچنین بعضی ها نیز در حال مردن هستند.

تمام زندگی فقط

یک ترکیب موقتی است

اما،

بعد از مرگ به کجا می روید؟

چه آدم مذهبی باشید،

 یا خیلی ساده به چیزی اعتقاد نداشته باشید،

 شما هنوز نیز نیاز دارید تا این سوال مهم را جواب دهید،

 زیرا بعد از زندگی کوتاه زمینی،

 انسان به سمت مقصد ابدی اش می رود (جامعه۱۲: ۵).

اما به کجا؟

قبرستانی که در آن خاک خواهید شد نمی تواند روحتان را دفن کند. باوجود اینکه بدن شما در هیزم سوزانده می شود نمی تواند روحتان را بسوزاند. اگر در دریا غرق شوید روح شما غرق نخواهد شد.

روح شما هرگز نخواهد مرد!

متن را کامل بخوانید: بعد از مرگ -وقتی بمیرم چه اتفاقی می افتد؟

خدای آسمانو ، زمین گفته است:

"تمام روح ها مال من هستند"

روح شما در بعضی از جاها، "خود واقعیتان"را درحالی که هنوز زنده اید (در زندگیتان)می بیند—چه خوب یا چه بد. اشاره به عبرانیان۹: ۲۷.

 ممکن است شما خالصانه پرستش کنید.

 ممکن است برای کارهای بدتان احساس تأسف کنید.

 ممکن است چیزی که دزدیده اید را برگردانید.

 قطعاً اینها مهم هستند—

 اما—

 نمی توانید برای گناهانتان جلب رضایت کنید.

خدای بهشت، قاضی درست کار در تمام زمین از گناهانو ، زندگی شما مطلع است. هیچ چیزی از او مخفی نیست. شما با گناهانتان هرگز نمی توانید به بخششو ، افتخار جهان آینده دست یابید. اما این خدای آسمانی، خدای عشق نیز هست. او راهی برای رهایی روحو ، جسم شما طراحی کرده است. لازم نیست که تا ابد در شومیو ، آتش جهنم گرفتار شوید. خدا، عیسی را به این جهان آورد تا روح شما را نجات دهد. عیسی گناهان شما را وقتی که زجر کشیدو ، روی صلیب مرد، از بین برد. خدا بهترین بهشت را به عنوان قربانی برای گناهان شما داد. "برای گناهان ما بود که او مجروح شدو ، برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما آرامش داشته باشیم. از زخم های او ما شفا یافتیم" (اشعیا ۵۳: ۵)این حرف هاو ، سخن ها خیلی سال ها قبل تر از آمدن عیسی به زمین، پیش بینی شده بودند.

آیا باور دارید که عیسی شما را دوست دارد؟ آیا او را دعا می کنیدو ، گناهانتان را به او اعتراف میکنید؟ آیا توبه می کنیدو ، به عیسی پسر خدای زنده ایمان می آورید؟ با تعهد کامل به او، او برای روح شما آرامش می آوردو ، به شما زندگی پر افتخار بعد از مرگ می دهد. فقط از این طریق شما می توانید مطمئن باشید که زندگی ابدی همراه با شادیو ، راحتی برای روحتان مهیا خواهد شد. اما!چاله شومو ، آتش تمام نشدنی منتظر کسانی است که در دوره زندگیشان، عشق رهایی بخش عیسی را رد کردند. بعد از مرگ، هیچ راه بازگشت یا نجاتی نیست. "سپس او به آنان که در سمت چپ خود ایستاده اند خواهد گفت: از من دور شوید، شما محکوم به آتش ابدی هستید که برای شیطانو ، فرشتگانش آماده شده است" (متی ۲۵: ۴۱). "این غلام بی فایده را به تاریکی بیندازید تا در آنجا از شدت گریه، دندانهایش را برهم بفشارد" (متی۲۵: ۳۰)

خدا در کتاب مقدس درباره قریب الوقوع بودن قضاوت نهایی بر روی زمین هشدار می دهد. در این متون مقدس پیشگویی شده است که قبل از آن روز برجسته قضاوت، آوازی واضحو ، مشخص وجود خواهد داشت.

قبل از آمدن او، جنگ ها یا شایعه هایی از جنگ خواهد بود که موجب پریشانیو ، حیرت ملت ها خواهد شد. ملت ها با هم جنگ خواهند کردو ، اینطور به نظر می رسد که نمی توانند اختلافات رفتاریو ، عقیده ای خود را کنار بگذارند.

زمین لرزه هاو ، بیماری طاعون قسمت های به خصوصی از زمین را فرا خواهند گرفت. کتاب مقدس به ما می گوید که انسان های شیطان صفت، بدترو ، بدتر خواهند شد. در آن زمان مردم به این اخطار توجه نخواهند کردو ، بنده لذت ها می شوند به جای اینکه بنده عشق خدا شوند. آیا شاهد تحقق این پیشگویی در این روزگار نیستیم؟ برگرفته از متی ۲۴: ۶-۷، ۱۲و ۹همچنین دوم تیموتیوس ۳: ۴

این را به خاطر داشته باشیم که تنها قاضی بزرگ ما، تحت تآثیر، ثروت یا فقر، شهرت یا خفت، رنگ یا نژادو ، قبیله یا عقیده قرار نمی گیرد. روزی ما در مقابل خالق بزرگو ، خداوندمان خواهیم ایستادو ، بر اساس کارهایمان قضاوت خواهیم شد.  متی ۲۵: ۳۲-۳۳را بخوانید

 در ابدیت بی پایانی که در پیش داریم، زمان، تقویم سالیانهو ، قرن مفهومی نخواهد داشت. دود غذاب گناه کارانو ، بی خدایان برای همیشهو ، همیشه بلند خواهد شد، در حالی که همزمان در بهشت بی پایان، شادی، موسیقی، برکتو ، راحتی برای رستگاران وجود دارد. تصمیمتان را همین حالا بگیرید. هرچه زودتر بهتر چون ممکن است دیر شود. "مطلع باشید، اکنون روز رستگاری است" (دوم قرنتیان۶: ۲ ، متی ۱۱: ۲۸-۳۰)

ارتباط با ما

درخواست بروشورها