جواب شما جایگزین کردن ترس وناآرامی با صلح وآرامش است

Jesus at the well

 آیا می دانید کسی هست که همه چیز را درباره شما می داند؟ عیسی، پسر خدا، همه چیز را درباره کارهایی که انجام داده اید می داند. او این جهان وهمه چیز های موجود در آن را خلق کرد. او گذشته، حال وآینده را می داند. او تو را دوست دارد وبه این دنیا آمد تا تو را از گناه نجات دهد. او برای زندگی تو برنامه دارد تا شادی را برای تو به ارمغان آورد.

روزی عیسی با دوستانش در حال سفر کردن بود. او به روستایی در ساماریا (شهری باستانی در اسرائیل)وارد شد. کنار چاه آبی برای استراحت کردن نشست در حالی که دوستانش برای خرید غذا رفتند.

در حالای که عیسی در آنجا نشسته بود، زنی آمد که از آن چاه، آب وردارد. عیسی از او پرسید: می توانی مقداری آب برای نوشیدن به من بدهی؟

متن را کامل بخوانید: جواب شما جایگزین کردن ترس وناآرامی با صلح وآرامش است

زن تعجب کرد وگفت:تو از من آب می خواهی؟تو نمی دانی که من سامارایی هستم ویهودیان کاری به کار ما ندارند؟

عیسی با آرامی جواب داد:"اگر تو واقعاً درباره خدا وکسی که داری با او صحبت می کنی می دانی، باید از من بخواهی که از آب زندگی به تو بدهم ومن با کمال میل آن را برای تو انجام داده ام. "

زن با تعجب به او نگاه کرد وگفت:آقا، چاه عمیق است وشما وسیله ای ندارید که با آن آب بیرون بکشید . شما چگونه می توانید آب زندگی را بیرون بکشید؟

The woman running to town

دوباره عیسی جواب داد:"کسانی که از این چاه آب می نوشند دوباره تشنه خواهند شد. اما اگر تو از آن آبی که من به تو می دهم بنوشی، تو دیگر تشنه نخواهی شد.

زن گفت:آقا از این آب به من بده تا من هرگز تشنه نشوم ودیگر نیازی به آمده به اینجا برای نوشیدن آب نداشته باشم.

عیسی گفت:برو به شوهرت بگو وبه اینجا برگرد.

زن گفت:من همسری ندارم.

عیسی گفت:درست است، تو پنج شوهر داشتی اما این مردی که با تو زندگی می کند شوهر تو نیست.

زن متعجب شد وگفت، این مرد چگونه درباره من می داند؟

زن گفت:آقا من متوجه شدم که شما پیامبر هستید. از شما سوالی دارم. مردم من خدا را در اینجا عبادت کرده اند اما تو می گویی که اورشلیم جای عبادت کردن است.

عیسی مسیح گفت:مهم نیست که خدا را در کجا عبادت کنی، امروزه انسان های با ایمان می توانند پدر را در روح وراستی عبادت کنند.

زن گفت:من می دانم که مسیح موعود که به او مسیح می گویند خواهد آمد ووقتی که بیاید همه چیز را توضیح خواهد داد.

سپس عیسی خیلی ساده گفت:"او خود من هستم".

او ظرف آب را ول کرد وبه سوی شهر رفت وبا گریه گفت: بیایید ومردی را ببینید که همه کارهایی را که انجام داده ام می داند، آیا او مسیح نیست؟

سپس مردم شهر رفتند تا عیسی را ببینند. خیلی ها باور کردند که او مسیح همان نجات دهنده است زیرا که او همه چیز را درباره آن ها می دانست. شما میتوانید این متن را در انجیل یوحنا۴: ۳-۴۲ بخوانید.

Jesus teaching the crowd

عیسی همه چیز را درباره ما می داند. همه ی خوبی ها وهمه ی بدی ها را. ما دوست داریم کارهای بدمان را در زندگی مخفی کنیم اما ما نمی توانیم آن ها را از عیسی پنهان کنیم. او آمده است تا ما را از مجازات گناهانمان نجات دهد. او می تواند احساس سنگینی که ما در قلبمان احساس میکنیم را از بین ببرد وبه ما آرامش بدهد. او مرد تا گناهان ما از بین برود وزندگی در بهشت را بعد از مرگمان ممکن سازد.

عیسی جواب همه نیاز ها وسوال های شماست او می خواهد دوست شما باشد. او می خواهد که شما در قلبتان احساس خوشحالی کنید. او می تواند ترس ونا آرامی را با آرامش وراحتی جایگزین کند.

عیسی می گوید:"به سوی من بیایید ومن به شما آرامش می دهم (متی۱۱: ۲۸). فقط او را عبادت کنید واز او بخواهید وارد زندگی تان شود. وقتی که به خدای قادر ایمان آورید، او در قلب شما ساکن خواهد شد. حضور او باعث لذت می شود. او به شما قدرت وهدف برای زندگی می دهد. او جواب شما خواهد بود.

ارتباط با ما

درخواست بروشورها