نبرد روح شما

A shield and sword

در شهر بزرگ پاریس در فرانسه، بنای یادبودی برای گرامی داشت ژنرال ناپلئون نصب شده است. در اواخر قرن۱۸و ۹اوایل قرن۱۹ او تبدیل به مرد ترسناکی در اروپا شد. با پیروزی های معروف او در جنگو ۹فتح های تأثیرگذار او تقریباً کل اروپا به غیر از انگلستان تحت کنترل او بود. جنرال جاه طلب به فکر کنترل بر کل جهان بود. در پاریس بر روی بنای طاق پیروزی می توانید لیست جنگ هاو ۹پیروزی های ناپلئون را ببینید. با این وجود یک جنگ بسیار مهم از قلم افتاده است!جنگ تاریخی واترلو که با شکست مواجه شد. جریان برعکس شد. جاه طلبی او با باختن در این جنگ مهم شکسته شد. بخاطر این موضوع او تبعید شدو ، بعنوان یک آدم منفور مرد. ناپلئون با گرفتن کل جهانو ، از دست دادن آن در جنگ واترلو چه چیزی را بدست آورد؟ شکوه، شهرتو ، ثروت به سرعت از بین رفت. تمام پیروزی های گذشته در آن زمان هیچ سودی برای او نداشتند. با باختن در این جنگ او همه چیزش را از دست داد. هر روح مسئولی با نبردهای روحی زیادی در زندگی روبرو می شود. عواقب اینچنین نبردهایی مهمو ، ترسناک هستند. شکست در جنگ واترلو باعث بی آبروییو ، رسوایی ناپلئون شد. شکست در نبرد روحی باعث غمو ، اندوه ابدی می شود. آیا تا کنون به عواقب اجتناب ناپذیر زندگی خودگراییو ، بدون مسیح فکر کرده اید؟ آیا قصد باختن در نبرد زندگی را دارید؟ نبرد میان مرگو ، زندگی ؟ نبرد میان بهشتو ، جهنم؟ نبرد میان انکار خودو ، عشق به خود، روح خودو ، شیطان؟ عیسی می گوید: "چه فایده ای دارد اگر کسی کل جهان را بدست آورد اما روحش را از دست بدهد؟ " (مرقس۸: ۳۶).

باوجود اینکه ما کم یا زیاد از این جهان طبیعی را در اختیار داریم، اگر روحمان را از دست دهیم چه فاجعه ی بزرگی می شود. مقصد نهایی ابدی ما مهرو ، موم خواهد شد. بسیاری از مردم متوجه نمی شوند که نبرد روحی بزرگی برای مبارزه وجود دارد. فهم آنها توسط شیطانو ، جهان کور شدهو ، آنها در مواجه با واقعیات جنگ علیه گناه در خواب به سر می برند. انجیل می گوید: "ای تو که خوابیده ای، بیدار شوو ، از میان مردگان برخیزو ، نور مسیح در تو خواهد درخشید" (افسسیان۵: ۱۴). زنجیرهای گناهو ، شیطان را به لرزه در آوریدو ، این نبرد را به سرانجام برسانید!شما نمی توانید از مرگ طبیعی فرار کنید اما می توانید از مرگ ابدی فرار کنید. "مرگو ، جهنم به دریاچه ی آتش افکنده شد" (مکاشفه۲۰: ۱۴). "جایی که کرم ها نمی میرندو ، آتش خاموش نمی شود" (مرقس۹: ۴۴). اگر شما جنگ نجات روح خود را از دست دهید، برای شما نفرین ابدیو ، شکنجه باقی خواهد ماند. آیا تاکنون فکر کرده اید که تنها یک قدم میان شماو ، مرگ وجود دارد؟ آیا آماده اید که از چارچوب زمان بگذریدو ، وارد ابدیت شوید؟ اگر می خواهید پیروزی بدست آورید که شما را به خانه بهشتیتان راهنمایی کند، باید به سوی عیسی بیایید که "به این دنیا آمد تا گناه کاران را نجات دهد" (اول تیموتائوس۱: ۱۵). "اکون خدا تمام انسان ها در هرجایی را فرمانده ای می کند تا توبه کنند" (اعمال رسولان۱۷: ۳۰). الان! نه فرداو ، نه موقعی دیگر. "الان زمان مناسب است، آماده باشید، الان روز نجات است" (دوم قرنتیان۶: ۲). اگر هنوز مسیح در قلب شما وجود ندارد، اگر به گذشته محکوم هستیدو ، اگر هنوز حیات مجدد را تجربه نکرده اید (یوحنا۳: ۳)تردید نکنید. توبه کنید!به سوی عیسی بیایید در حالی که او در قلب شما را می زند. او گفت: "اگر هرکسی صدای مرا بشنودو ، در را به روی من باز کند، من به سوی او میایمو ، با او دوستی برقرار می کنمو ، او با من خواهد بود" (مکاشفه۳: ۲۰). ممکن است از خود بپرسید، "آیا گناهکار ممکن است واقعاً نجات یابد؟ "بله!با ایمان کاملو ، با تمام قلبتان به سوی مسیح بیاییدو ، او را بعنوان ناجی خود بپذیرید، از گناهانتان توبه کنیدو ، از ندای روح القدس تبعیت کنید. سپس شما در نبرد روحتان پیروز خواهید شد. شما فقط از آرامشو ، شادی زندگی لذت نمی برید، بلکه با نجات دهنده خود تا ابد، شکوهو ، برکت خواهید یافت. هزاران سال پیش حزقیال یکی از پیامبران یهود گفت: اگر گناهکاری از تمام گناهانی که مرتکب شده بازگرددو ، آنچه که قانونیو ، درست است را انجام دهد به راستی زنده خواهند ماند (حزقیال۱۸: ۲۱).

اگر قصد دارید که از لذت های دنیای گناهکارانه لذت ببرید، مانند ناپلئون خود را شکست خورده در جنگ واترلو خواهید یافت. شما مانند انسان غرق شده ای خواهید بود که نجات دهنده ای نداردو ، هلاک خواهید شد. چه سرنوشت شوم ابدی در جهنم!به عیسی مسیح، محافظو ، نگهدارنده زندگی، بدون وقفه چنگ بزنید. او بطور کامل نجات می دهد (عبرانیان۷: ۲۵). جاودانگی در بهشت!سپس در خصوص آخرین نبرد، شما با پلوس رسول خواهید گفت: "سپاس برای خدا که به ما پیروزی را بواسطه ی خداوند ما عیسی مسیح داد" (اول قرنتیان۱۵: ۵۷).

متن را کامل بخوانید: نبرد روح شما

روح عزیز، انتخاب پیروزی یا شکست، بهشت یا جهنم، زندگی با خدا یا شیطان، جاودانگی با شکوهو ، شادی یا پایان با رنجو ، غم با توست. "زندگیو ، مرگ، برکتو ، لعنت را دربرابر شما قرار داده ام، بنابراین زندگی را انتخاب کنید" (تثنیه۳۰: ۱۹). امروز عیسی را انتخاب کنید!

ارتباط با ما

درخواست بروشورها